METODY REALIZACJI SZKOLEŃ

Naszą specjalizacją jest projektowanie i realizacja dedykowanych szkoleń, począwszy od określania potrzeb kompetencyjnych do dostarczania wiedzy i umiejętności w różnych technologiach.

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w w/w dziedzinie, co zaowocowało zarówno wypracowaniem własnej, efektywnej metodyki projektowania i realizacji szkoleń, jak i uzyskaniem certyfikatu ISO 9001:2000 w obszarze projektowania, organizowania i prowadzenia szkoleń.

Osiągnięcie właściwych efektów szkoleń możliwe jest dzięki dobraniu zarówno właściwej tematyki, jak i metod realizacji szkoleń dostosowanych do specyfiki grupy docelowej oraz zagadnień stanowiących przedmiot szkolenia. Poniżej prezentujemy stosowane przez nas metody i techniki.

Polega na ustnym przekazaniu wiadomości do słuchaczy w oparciu o dedykowane pomoce dydaktyczne, np. prezentacja multimedialna. Stosowana do przekazywania informacji stanowiących podbudowę merytoryczną szkolenia, takich jak np. wprowadzenie do zagadnienia, kluczowe pojęcia, opisy ról, procesów, procedur itp.

Jest to metoda interpretacji określonych zdarzeń rzeczywistych bądź opracowanych na użytek określonego problemu. Pomaga w samodzielnym dochodzeniu do pewnych wniosków, czy też rozwiązań. Metoda szkoleniowa bardzo mocno nastawiona na praktykę oraz rozwój umiejętności uczestników.

Metoda nauczania polegająca na prezentacji przez trenera praktycznego sposobu realizacji danego zagadnienia, procesu, efektywnej obsługi funkcjonalności aplikacji itp. Metoda ta zapewnia przekazanie uczestnikom szkoleń podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z przedmiotem szkolenia i stanowi fundament do ich doskonalenia poprzez inne metody jak np. ćwiczenia, symulacje, testy.

Dyskusja to sztuka wyrażania swojego zdania. Dobrze sformułowany temat dyskusji, dzięki starciu się co najmniej dwóch racji, z reguły wywołuje duże zaangażowanie emocjonalne. Dyskusję możemy przeprowadzać w małych grupach, które pracują nad wspólnym rozwiązaniem lub przygotowują argumenty w zakresie danego zagadnienia.

Technika, pozwalająca wypracować w krótkim czasie wiele pomysłów i rozwiązań dla konkretnych problemów i sytuacji. Jej zalety to zaangażowanie uczestników, pobudzenie ich do myślenia i umożliwienie rozwoju ich kreatywności.

Technika szkoleniowa polegająca na wykonywaniu przez uczestników szkolenia praktycznych zadań związanych z przedmiotem szkolenia, np. stworzenia projektu, realizacji analizy przypadku (case study), wykonania zadania biznesowego wspieranego przez system informatyczny itp. Metoda ta z racji na swój charakter (aktywizacja i weryfikacja wiedzy uczestnika) stanowi efektywne dopełnienie dla metody pokazu. Z racji na swój praktyczny charakter dominuje ona w szkoleniach realizowanych przez Combidata.

Technika szkoleniowa służąca do weryfikacji poziomu wiedzy i umiejętności uczestnika. Pomaga w ustaleniu luk kompetencyjnych i odpowiedniego zaplanowania procesu edukacji, zmierzającego do podwyższenia umiejętności. W zależności od charakteru szkoleń, może być realizowana przy pomocy rozmaitych narzędzi, np. testów wiedzy i wykonania.

Dzielenie się swoimi wrażeniami, opiniami i przemyśleniami jest bardzo istotnym składnikiem szkolenia. Daje możliwość zebrania informacji na temat prawidłowości realizacji zadań, stopnia przyswojenia wiedzy i umiejętności stanowiących przedmiot szkolenia itp.

Metoda szkoleniowa stosowana przy realizacji pokazów i ćwiczeń. Opiera się na doskonaleniu życiowych i zawodowych umiejętności poprzez odgrywanie różnych ról i sytuacji możliwych do wystąpienia w rzeczywistości.

Po zakończeniu realizacji każdego z zagadnień, powinno nastąpić jego podsumowanie. Działanie to jest realizowane przez trenera i umożliwia przypomnienie najistotniejszych zagadnień związanych z przedmiotem danego zagadnienia, jednocześnie dając uczestnikom możliwość weryfikacji stopnia ich przyswojenia.