Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Dane osobowe w przedsiębiorstwie Asseco Data Systems S.A. przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO“) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa“).

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie Asseco Data Systems S.A. a także zasady przetwarzania danych w Serwisach Internetowych prowadzonych przez Asseco Data Systems S.A.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w przedsiębiorstwie dla różnych celów związanych z biznesową działalnością spółki jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jana z Kolna 11, 80 – 864 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 517-03594-58, REGON 180853177, której kapitał zakładowy wynosi 120.002.940,00 zł (opłacony w całości);
 2. Możecie się Państwo z nami skontaktować:
 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 58 550 95 00.
 1. Inspektor ochrony danych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować:
 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IOD@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60.
 1. Asseco Data Systems S.A. przestrzega wszelkich zasad ochrony prywatności i zasad przetwarzania określonych w RODO także wobec danych powierzanych przez innych Administratorów lub Powierzających.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I WEDŁUG JAKICH ZASAD JE PRZETWARZAMY?

 1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane zgodnie z poniższymi zasadami:
 3. Rzetelności i legalności – co oznacza, że dane przetwarzane będą uczciwie, zgodnie z prawidłowo zidentyfikowanymi, zgodnymi z RODO podstawami prawnymi, adekwatnymi dla poszczególnych czynności przetwarzania. Administrator Danych Osobowych identyfikuje i określa właściwą dla poszczególnej czynności przetwarzania podstawę prawną.
 4. Przejrzystości – co oznacza, że podmioty danych są w sposób przejrzysty, przystępny i zrozumiały informowane o tym kto, na jakiej podstawie, w jakim celu, w jakim zakresie i jak długo będzie przetwarzała ich dane. Podmioty danych są ponadto informowane o: odbiorcach danych, przysługujących im prawach i sposobie ich realizacji oraz o tym, czy dane będą przekazywane do krajów znajdujących się poza UE i czy dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i jeśli tak, jaki będzie to miało wpływ na sytuację podmiotu danych. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że obowiązek informacyjny spełniany będzie:
 • w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – najpóźniej w momencie ich zbierania,
 • w przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą – najpóźniej w ciągu 30 dni od ich pozyskania;
 • Ograniczenia celu – co oznacza, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz że nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Minimalizacji danych – co oznacza, że dane są adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne by osiągnąć cel, dla którego są przetwarzane.
 • Prawidłowości – co oznacza, że przetwarzane dane są poprawne, zgodne z prawdą a w razie potrzeby podlegają uaktualnianiu.
 • Ograniczenia przechowywania – co oznacza, że dane będą przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są przetwarzane.
 • Integralności i poufności – co oznacza, że dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo a w szczególności w sposób zapewniający ochronę przed: przypadkową lub nieautoryzowaną utratą, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator Danych Osobowych zapewnia bezpieczeństwo danych poprzez stosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Administrator Danych Osobowych opracuje system ochrony danych osobowych z uwzględnieniem zdefiniowanych w jego organizacji ryzyk, na które narażone są przetwarzane dane (risk based approach). Opis zastosowanych środków zawarty jest w niniejszym dokumencie.
 • Rozliczalności – co oznacza, że Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w sposób gwarantujący przestrzeganie przepisów RODO w związku z operacjami ich przetwarzania oraz, że będzie w stanie wykazać wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych zapewniających przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykazanie wdrożenia tych środków odbywać się będzie w szczególności poprzez wdrożenie odpowiednich zasad, procedur i polityk opisujących zasady postępowania przy przetwarzaniu danych.
 1. Administrator Danych Osobowych dąży do tego, aby każdy proces, rozwiązanie czy pomysł biznesowy, już w fazie jego projektowania być przeanalizowany pod kątem wykorzystania w tym rozwiązaniu danych osobowych i uwzględniać ochronę tych danych. Analiza ta powinna być prowadzona dalej, także już w trakcie samego procesu przetwarzania (privacy by design).

JAKIE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ ZBIERANE PRZEZ SERWIS INTERNETOWY.

 1. W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym pobierane są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics lub mechanizmów Cookies, następujące informacje:
 2. adres IP oraz nazwa domeny,
 3. używany typ przeglądarki internetowej,
 4. dane związane z urządzeniem np.: system operacyjny.
 5. Serwis Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działań wykonywanych przez Użytkownika, które służyć będą tylko w celu analiz marketingowych lub statystycznych. Administrator nie prowadzi żadnych działań zmierzających do identyfikacji osób fizycznych przy użyciu danych zbieranych w Serwisie Internetowym.
 6. Asseco Data Systems S.A. w części Serwisów Internetowych stosuje mechanizmy służące do profilowania danego Użytkowania w obrębie danego Serwisu Internetowego. W tych Serwisach zbierane są dane dotyczące aktywności Użytkownika, a mianowicie: historie wyszukiwania, kliknięć, odwiedzin w danym Serwisie Internetowym i jego podstronach, daty logowania i rejestracji Użytkownika, dane dotyczące korzystania z określonych usług. Profilowanie wymienionych informacji może powodować otrzymywanie spersonalizowanych informacji powiązanych z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

KORZYSTANIE Z MECHANIZMÓW COOKIES

 1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, zapisywane są pliki Cookies typu Double Click, które:
 2. zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Serwisu Internetowego (zawierają losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych urządzeniach Użytkownika),
 3. służą do przechowywania danych zalogowanego Użytkownika do danego Serwisu Internetowego (aktywne sesje) dotyczących m.in.  wybranego języka Serwisu Internetowego, ustawień filtrów wyszukiwania, danych Użytkownika (login lub nazwa) służących do logowania do danego Serwisu Internetowego, lub tokena autoryzacji w danym Serwisie Internetowym.
 4. Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu Double Click dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, a następnie grupowana według określonych kategorii.
 5. Informacje zapisane w plikach Cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, są później wykorzystywane w ramach remarketingu.
 6. Remarketing polega wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetlania reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez Użytkownika z zawartości Serwisu Internetowego.
 7. Użytkownik może samodzielnie w przeglądarce internetowej zarządzać plikami Cookies, wybierając w opcjach przeglądarki zakładkę: Prywatność i Bezpieczeństwo. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania reklam, za pomocą opcji wyłączania reklam Google lub na stronie Network Advertising Initiative.
 8. Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.
 9. Administrator nie wykorzystuje cookies do bezpośredniej identyfikacji Użytkowników Serwisu Internetowego.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA I POWIERZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych Osobowych udostępnia (w tym powierza) dane osobowe innym podmiotom (odbiorcom danych) na podstawie:
 2. obowiązujących przepisów prawa
 3. decyzji biznesowych dotyczących outsourcingu wybranych części działalności.
 4. W przypadku udostępnienia danych podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych zleca wykonanie usług w swoim imieniu i na swoją rzecz, wymagane jest zawarcie umowy o powierzenie do przetwarzania w formie pisemnej. Decyzja o powierzeniu poprzedzona jest analizą wiarygodności i rzetelności podmiotu.
 5. Każda decyzja dotycząca outsourcingu usług, wymaga przeanalizowania jej przez Administratora Danych Osobowych także pod kątem zawarcia umowy o powierzenie do przetwarzania.

REALIZACJA PRAW OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Asseco Data Systems występując w roli administratora danych osobowych dba o możliwość realizacji praw osób których dane przetwarza. Zgłoszenia żądania wynikające z praw osób których dane dotyczą można realizować:

UDZIELANIE INFORMACJI OSOBOM, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Asseco Data Systems S.A. jako administrator udziela każdej osobie fizycznej informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych. Administrator Danych na wniosek osoby fizycznej udziela odpowiedzi czy przetwarza jej dane osobowe. Jeżeli przetwarza jej dane, udziela dostępu do danych osobowych oraz udziela informacji o:

 • osobie i danych kontaktowych administratora,
 • osobie i danych kontaktowych Inspektora Danych Osobowych,
 • celu przetwarzania,
 • podstawie prawnej przetwarzania,
 • informacji o odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców, którym dane zostaną ujawnione,
 • planowanym okresie przechowywania danych osobowych,
 • prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (należne podmiotom danych prawa zależne są od zastosowanej w danym przypadku podstawy przetwarzania),
 • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 • informacji o zamiarze przesyłania danych poza obszar UE,
 • informacji o obowiązku podania danych i płynących z tego konsekwencjach,
 • informacji o tym, czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i czy będą podlegały profilowaniu,
 • kategoriach odnośnych danych i źródle, z którego pozyskano dane osoby – w przypadku, gdy nie pochodzą one wprost od niej.

Określone powyżej informacje są zgodnie z realizacją zasady przejrzystości podawane podmiotom danych w klauzulach informacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Asseco Data Systems dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane w jego przedsiębiorstwie dane były chronione według najwyższych standardów. Prowadzi analizę ryzyka dla czynności przetwarzania dla których jest administratorem i dla przetwarzania danych które mu zostały powierzone do przetwarzania po to, aby dobrać optymalne środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których zapewnia poufność, integralność i dostępnych danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych będzie regularnie testować, mierzyć i oceniać skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania i dostosowywać środki bezpieczeństwa do wyników pomiarów.

Asseco Data Systems regularnie przeprowadza audyty wewnętrzne i poddaje się niezależnej ocenie prowadzonej przez zewnętrzne firmy audytorskie w zakresie norm: ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301.